Všeobecné obchodné podmienky

 3dinterier s.r.o., IČO: 54223059, DIČ: 2121601878, so sídlom Letná ulica 724/10, 082 52 Dulova Ves

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané pod skratkou VOP) platia pre nákup e-kníh (elektronických kníh), audio nahrávok, videí a členského prístupu (ďalej označované ako „digitálny obsah“ alebo  „produkt“)  a služieb (konzultácií, kurzov a workshopov online alebo naživo) cez webové rozhrania https://3dinterier.sk/  a https://kurzy.3dinterier.sk/  prevádzkovanými spoločnosťou 3dinterier s.r.o., IČO: 54223059, DIČ: 2121601878, so sídlom Letná ulica 724/10, 082 52 Dulova Ves, (ďalej tiež len ako „Predávajúci“)
 2. Nákup digitálneho obsahu a služieb prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho a Predávajúceho. VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s používaním internetových stránok  https://3dinterier.sk/  a https://kurzy.3dinterier.sk/  súvisia.
 3. Prajeme si, aby pre vás boli naše produkty prínosné a aby čas strávený na webových stránkach bol pre vás príjemný a aby ste presne vedeli, čo u nás na webových stránkach nájdete, ako celý proces nákupu produktov od ich výberu až po dodanie prebieha, čo môžete očakávať a ako  vám môžeme pomôcť pri riešení vašich požiadaviek. Toto všetko sa dočítate v týchto VOP.
 4. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte predtým ako produkt kúpite. Prosím prečítajte si VOP pozorne a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte nás ešte pred objednaním produktu. Kontakty nájdete v čl. II VOP.
 5. Tým, že kliknete na tlačidlo „Odoslať“, „Objednať“ alebo „Objednávam s povinnosťou platby“ dávate najavo, že ste VOP videli, prečítali a súhlasíte s  takým priebehom obchodu ako tu popisujeme. Dávate tým signál, že svoju objednávku myslíte vážne a že ste rovnako ako my pripravení splniť svoje záväzky z následne uzavretej kúpnej zmluvy (Teda my ako Predávajúci, predovšetkým dodať vám produkt podľa vašej objednávky a vy ako Kupujúci zaplatiť za dodaný produkt dohodnutú cenu).

 

Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre ľahšiu orientáciu, tu je obsah:

 1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
 2. Dôležité pojmy (definície)
 3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 4. Cena produktov a služieb, platba
 5. Dodacie podmienky
 6. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom, členský prístup (pokiaľ je súčasťou produktu)
 7. Autorské práva a licenčné podmienky
 8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 9. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok
 10. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 11. Záverečné ustanovenia

 

II. Dôležité pojmy (definície)

 1. Predávajúci.
  Predávajúcim je 3dinterier s.r.o., IČO: 54223059, DIČ: 2121601878, so sídlom Letná ulica 724/10, 082 52 Dulova Ves.Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 43137/P

Adresa pre doručovanie:  Letná ulica 724/10, 082 52 Dulova Ves

Kontaktný telefón: +421 950 448 338

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@3dinterier.sk

 • Kupujúci.
  Kupujúcim, resp. objednávateľom je každý návštevník, ktorý prostredníctvom webového rozhrania  https://3dinterier.sk/  alebo https://kurzy.3dinterier.sk/ s nami ako Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu, a tým si kúpi niektorý z produktov. Kupujúcim môže byť iba fyzická osoba spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ.
  Spotrebiteľom sa pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z., rozumie  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania alebo zamestnania.
 • Spotrebiteľská zmluva.
  Je kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje Spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má Predávajúci i viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa.
 • Zmluva uzatvorená na diaľku.
  Je taká kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci osobne stretli, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším poskytovateľom internetového pripojenia, resp. telefónneho operátora.
 • Odoslaním objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky https://3dinterier.sk/ alebo https://kurzy.3dinterier.sk/, emailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.
 • Rozhodné právne predpisy. Sú to právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide o zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej tiež „OZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, tak i zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva produkt alebo službu cez webové rozhranie, tj. prostredníctvom automatického objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára, alebo emailom alebo telefonicky.
 2. Popis produktov a služieb.
  Na webovom rozhraní je uvedený zoznam ponúkaného digitálneho obsahu a služieb, vrátane popisu, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi alebo používateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívnej povahy. Ako Predávajúci nie sme povinní uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadne týchto produktov.
 3. Objednanie produktu alebo služby.
  Pre objednanie produktu alebo služby cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte informácie o objednávanom produkte alebo službe (výberom vo formulári a prípadne množstvo objednaného produktu), údaje pre fakturáciu (vaše meno a priezvisko, adresu a email) a zvolíte spôsob platby. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.O obdržaní objednávky vás budeme informovať emailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zaslaná automaticky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzavretá.V prípade pochybností vás môžeme kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a pokiaľ sa pravosť objednávky nepodarí overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a nebude vybavená.

Objednávku služieb je možné urobiť aj telefonicky alebo emailom. Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 • Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe a tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

   

  IV. Cena produktov a služieb, platba

  1. Cena produktu a služby.
   Na webovom rozhraní je vždy uvedená aktuálne platná cena jednotlivých produktov a služieb. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená.  Pokiaľ je uvedená akciová cena, je spolu s ňou uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akciová cena platí. Vzhľadom k charakteru digitálnych produktov nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (t. j. predtým ako kliknete na tlačidlo „Objednávam s povinnosťou platby“) je konečná cena. Nie sme platiteľmi DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.3dinterier.skwww.kurzy.3dinterier.sk sú konečné.
  2. Dohodnutá kúpna cena.
   Je cena uvedená pri produkte v momente odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak dôjde ku zmene kúpnej ceny v dobe medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí kúpna cena platná v momente odoslania objednávky, pokiaľ nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
  3. Pokiaľ nie je inak dohodnuté, sme povinní vám produkt dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do okamžiku zaplatenia kúpnej ceny zostáva produkt v našom vlastníctve.
  4. Spôsob platby.
   Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • Bezhotovostne bankovým prevodom na náš účet (platba trvá spravidla 1 pracovný deň): pokyny k platbe, v podobe faktúry, obdržíte v emaile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, uveďte príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt, čo najskôr dodaný.
  • Kartou online pomocou platobnej brány Comgate – možnosť platby kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo cez internetové bankovníctvo slovenských bánk (platba sa vykoná ihneď). V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s., pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana Spoločnosť ComGate Payments, a.s. poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.
   • Platba kartou – po odoslaní objednávky budete presmerovaní na platobnú bránu, kde po zadaní údajov z karty vyoknáte platbu za objednávku. Pokiaľ nezaplatíte ihneď, odkaz na zaplatenie zostáva aktívny po dobu troch dní. Platbu za objednávku si môžete overiť pomocou odkazu v emaile o potvrdení objednávky.
   • Platba cez tlačidlo vybranej banky – po odoslaní objednávky budete presmerovaní na stránku internetového bankovníctva zvolenej banky. Po prihlásení, jednoducho potvrdíte platbu rovnakým spôsobom ako ste zvyknutí.
   • Platba cez tlačidlo – ostatné banky – po odoslaní objednávky sa vám zobrazia informácie potrebné pre zadanie bankového prevodu.

  Kontakty pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

  Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámia.
  Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

  Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Ceny produktov a služieb sú uvedené v EUR.

  • Splatnosť kúpnej ceny.
   V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky (t. j. od uzavretia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe a vo faktúre.  Kúpna cena je zaplatená v momente, kedy je príslušná čiastka pripísaná na náš bankový účet. V prípade online platby kartou alebo rýchlym bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí Kúpnej zmluvy.

   Produkty nie je možné uhradiť formou splátok.

    

   V. Dodacie podmienky

   1. Spôsob dodania produktu.
    Digitálny obsah vo formáte pdf  bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na vami poskytnutú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť. Digitálny obsah vo video formáte mp4 bude dodaný formou prístupu do členskej sekcie po zaplatení kúpnej ceny na vami zvolenú emailovú adresu.
    Platený členský prístup je produkt je distribuovaný výhradne elektronickou online formou po jeho úplnom uhradení a nedodáva sa na hmotnom nosiči. Po uhradení objednávky zriadi Predávajúci bez meškania kupujúcemu jeho člensky prístup (účet) a zašle mu jeho prístupové údaje na e-mailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke.
    Kupujúci má prístup k do členskej sekcie a zakúpeným produktom v nej odkiaľkoľvek prostredníctvom svojho členského prístupu a na obdobie, na ktoré sú člensky prístup zakúpil.Po uhradení kúpnej ceny vám bude vytvorený členský prístup na webovom rozhraní a budú vám vygenerované a na vami vybranú elektronickú adresu zaslané prístupové údaje k vášmu členskému prístupu (podmienky používania sú uvedené v čl. VI týchto VOP).Prístup k digitálnym produktom môže byť časovo obmedzený.  Informáciu nájde kupujúci na predajnej stránke príslušného produktu. Ak by predávajúci z akéhokoľvek dôvodu prerušil, alebo prestal prevádzkovať svoje internetové stránky, je povinný Predávajúci Kupujúcemu, ktorý si zakúpil časovo neobmedzený prístup k online produktu, umožniť stiahnuť všetky ním zakúpené online produkty na disk kupujúceho.
   2. Spôsob dodania služby.
    Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom termíne v objednávke, alebo v inom zvolenom termíne na základe dohody s kupujúcim.
   3. Dodacia lehota.
    Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak je platba realizovaná bežným bankovým prevodom, bude produkt dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, ako bude platba pripísaná na náš bankový účet. V prípade platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude produkt dodaný obratom po vykonaní platby.
   4. Náklady na dopravu.
    Vzhľadom na charakter produktu a služby nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
   5. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a pokiaľ zistíte akékoľvek nedostatky alebo vady, kontaktujte nás prosím, aby sme mohli zjednať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
   6. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .pdf a .mp4 (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

      

     VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom, členský prístup (pokiaľ je súčasťou produktu)

      

     1. Digitálny obsah zasielame iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením linku na miesto, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf a mp4. Obsah stiahnite v internetovom prehliadači, pokiaľ bol dodaný formou zaslania linku. Pre stiahnutie e-knihy je potrebné, aby ste boli pripojený k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.K prehraniu obsahu v členskej sekcii je nutné sa prihlásiť do členskej sekcie zadaním prístupových údajov členského prístupu. Obsah prehrajete s pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio a video prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre online prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
     2. Digitálny obsah slúži výlučne ku vzdelávacím účelom a informačným účelom a je vytvorený s využitím našich znalostí a skúseností. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Nezodpovedáme za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v digitálnych produktoch a službách.
     3. Členský prístup.
      K členskému prístupu obdržíte prístupové údaje obratom po úhrade kúpnej ceny. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k členskému prístupu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám ani nijakým iným spôsobom šíriť ďalej vzdelávacie kurzy.

      

      VII. Autorské práva a licenčné podmienky

      1. Textový obsah, obrázky, videá, e-knihy, schémy, sú chránené autorskými právami Predávajúceho. Akékoľvek používanie častí textu, obrázkov, obsahu webu atď. je povolené len so súhlasom vlastníka.V prípade, že objednaným tovarom, službou alebo členským prístupom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“),
      2. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde Predávajúci vystupuje ako Poskytovateľ a Kupujúci ako Nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.
      3. Poskytovateľ poskytuje Kupujúcemu nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý Nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, ale to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie.
      4. Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.
      5. Kupujúci nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, alebo akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti.
      6. Obsah e-kníh a kurzov je duševným vlastníctvom Poskytovateľa a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom kurzu sa rozumie jeho dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti kurzu.
      7. Publikovanie, napodobňovanie, kopírovanie, resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto kurzu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie, či neuvedenie zdroja.
      8. Kupujúci je povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva Poskytovateľa.
      9. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou poskytovať a predávať vzdelávacie online elektronické kurzy s rovnakou, alebo podobnou tematikou, ako je tematika kurzov zakúpených u spoločnosti 3dinterier s.r.o. a to počas trvania zmluvy a minimálne 2 roky od odstúpenia, vypovedania, alebo ukončenia zmluvy.
      10. Kupujúci sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.
      11. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

        

       VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

       1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť bez udania dôvodu spravidla v lehote 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
       2. Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
        Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: info@3dinterier.sk vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy. Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, pokiaľ sa nedohodneme inak.
       3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade vadného plnenia (článok IX. VOP). Ako Predávajúci sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, že došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenia autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Pokiaľ by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 3 dní po dni splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší.
       4. Pokiaľ Vám bol spoločne s digitálnym produktom poskytnutý darček alebo bonus, ktorý nie je priamo súčasťou produktu, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodu alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z našej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a účinnosť a ste povinný nám poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, pokiaľ nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie vrátenia peňazí.

         

        IX. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

        1. Práva vznikajúce z vadného plnenia a záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
        2. Ako Predávajúci vám zodpovedáme, že produkt pri prevzatí nemá vady. Pokiaľ ste spotrebiteľom, ak sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol vadný už pri prevzatí. Pokiaľ ste spotrebiteľom, zodpovedáme tiež zato, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia produktu.
        3. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady, alebo výskytu väčšieho počtu vád, máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy ani si neuplatníte právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať i v prípade, že by sme neboli schopní vám nový produkt bez vád dodať, rovnako tiež v prípade, že by sme nezjednali nápravu v primeranej dobe alebo že by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné problémy. Vzhľadom na charakter produktu prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, poprípade chýbajúca alebo nečitateľná časť.
        4. Právo z vadného plnenia vám nenáleží, pokiaľ by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením produktu.
        5. Pokiaľ vám produkt (resp. prístupové údaje) nebol dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte si najprv zložky „hromadná pošta“ alebo „Nevyžiadaná pošta“ alebo „spam“. Pokiaľ ani tam produkt (prístupové údaje) nenájdete, uplatnite si reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
        6. Reklamáciu si uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamáciu si môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu info@3dinterier.sk. Pokiaľ je to možné priložte k reklamácii faktúru, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. Pokiaľ ste spotrebiteľ, o uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie.
        7. Náhrada škody pri neprevzatí služby. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
        8. Storno podmienky. Konzultačné služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení konzultácie v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %. Takisto pri neskorom príchode klienta na sedenie, sedenie skončí vo vopred dohodnutom čase, klient (Kupujúci) nemá nárok na náhradu ním spôsobeného meškania, nedodržania termínu a času stretnutia.Záručné podmienky. Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

         

        X. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

        1. Pokiaľ máte k uzavretej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo k našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás prosím na elektronickej adrese info@3dinterier.sk.
        2. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. I na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
        3. O spotrebiteľskom spore medzi nami ako Predávajúcim a Spotrebiteľom rozhoduje príslušný súd Slovenskej republiky.

         

        XI. Záverečné ustanovenia

        1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré zo zmluvy vyplývajú.
        2. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
        3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
        4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
        5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov.
        6. Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete spoločnosti 3dinterier s.r.o.. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.
        7. Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke: https://3dinterier.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/
        8. Tieto VOP môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené, pre Kupujúceho platí text obchodných podmienok účinný v momente odoslania objednávky.
        9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke Predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti 3dinterier s.r.o.
        10. Všeobecné obchodné podmienky platia od 12.1.2023.