Článok I. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

 1. Prevádzkovateľom webových stránok umiestnených na doméne 3dinterier.sk je spoločnosť 3dinterier s.r.o, Letná ulica 724/10 082 52 Dulova Ves – Vlčie Doly, IČO: 54223059, DIČ: 2121601878 – Neplatca DPH.
  Zapísaná v Okresný súd Prešov, vl. č. 43137/P (ďalej len ako “Prevádzkovateľ”)
  Kontaktný email je: info@3dinterier.sk
  Tel. číslo: +421 950 448 338
  Adresa webovej stránky je: https://3dinterier.sk.
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok 3dinterier.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej len “Používateľ).
 3. Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok 3dinterier.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok 3dinterier.sk potvrdzuje, že bol týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.
 4. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ dodržiava taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

 

Článok II. Obsah a použitie webových stránok 3dinterier.sk

 1. Prístup k webovým stránkam 3dinterier.sk a ich používanie Používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady súvisiace s prevádzkou elektronického zariadenia, či prípadne náklady na internetové pripojenie.
 2. Obsah webových stránok 3dinterier.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami, obrázkami a 360 stupňovými panoramatickými pohľadmi, ktoré boli na stránky umiestnené Prevádzkovateľom.
 3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Prevádzkovateľa, s výnimkou, ktoré dovoľuje stanovený zákon ako napríklad použitie pre účely citácie alebo na východno-vzdelávacie aktivity.
 4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií je zodpovedný Prevádzkovateľ.
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok 3dinterier.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu webových stránok môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku napríklad technickej chyby.
 6. Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach 3dinterier.sk môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú Prevádzkovateľom kontrolované a Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej stránky, ani za škodu, ktorá môže vzniknúť Používateľovi v dôsledku jeho presmerovania.

Článok III. Podmienky ochrany osobných údajov

a) Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok 3dinterier.sk môže Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov Používateľa môže dôjsť pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára alebo objednaní produktu či služby vyplnením objednávkového formulára. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť Prevádzkovateľovi sú :

 • meno priezvisko
 • emailový kontakt
 • telefónne číslo
 • adresa

Používateľ v takomto prípade výslovne súhlasí so:

 • spracovaním získaných osobných údajov
 • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

b) Legislatíva

Pri spracovaní osobných údajov postupuje Prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovávaní osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

c) Správca a spracovateľ osobných údajov

Vzhľadom ku skutočnosti, že Používateľ môže zanechať Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v zmysle bodu a), musí Poskytovateľ zobrať na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, sa Prevádzkovateľ stáva správcom ich osobných údajov a musí s nimi pracovať v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov a taktiež v súlade s GDPR.

d) Povinnosť Prevádzkovateľa ako spracovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
1. spracovávať osobné údaje len na základe získaných pokynov používateľa,
2. zaistiť, aby sa všetci poverení pracovníci, ktorí se dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, zaviazali k mlčanlivosti,
3. zabezpečiť vhodné technické a organizačné zabezpečenie, aby sa dosiahla úroveň zabezpečenia zodpovedajúca danému riziku. Technické zabezpečenie a správa osobných údajov je zabezpečené prostredníctvom poskytovateľa webových služieb Websupport.sk, ktorý zabezpečil prevádzkovanie webových služieb v zmysle nového nariadenia GDPR,
4. zohľadniť povahu spracovania a byť Používateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv subjektov údajov stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektov údajov),
5. byť Používateľovi nápomocný pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovávaných informácií,
6. bez zbytočného odkladu ohlásiť Používateľovi prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov,
7. poskytnúť Používateľovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožniť kontrolu splnenia uvedených povinností

e) Spracovanie dát

Na rôznych webových stránkach 3dinterier.sk môžete byť vyzvaný k zadaniu informácií o vašej osobe. Tieto informácie Prevádzkovateľ nepoužíva iným spôsobom ako tým, ktorý je uvedený na rovnakom mieste ako výzva k zadaniu takýchto údajov. Všetky údaje sú spracovávané spôsobom a s obmedzeniami stanovenými v tomto dokumente.

f) Odmietnutie súhlasu s uchovávaniu informácií

Používateľ môže požiadať o vyradenie jeho osobných údajov z našej marketingovej databázy. Ak tak chce Používateľ urobiť, musí podať písomnú žiadosť (z emailovej adresy použitej pri registrácii) na emailový kontakt Prevádzkovateľa info@3dinterier.sk.

g) Zmeny v osobných údajoch

Odporúčame Používateľovi informovať Prevádzkovateľa v prípade aktualizácii osobných údajov.

h) Dobrovoľným súhlasom osobných údajov Používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú môže Prevádzkovateľovi spôsobiť.

i) Účelom spracovania osobných údajov je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, za účelom vyriešenia dopytu, ktorý bol zo strany Používateľa.

j) Osobné údaje Používateľa nebudú zverejnené tretím osobám bez súhlasu Používateľa.

k) Oprávnenou osobou, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi Používateľa sa rozumie osoba, ktorá je s Prevádzkovateľom v pracovnoprávnom vzťahu, alebo osoba na základe poverenia Prevádzkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá zodpovedá za spracovanie osobných údajov, môže Používateľ požiadať na základe písomnej žiadosť adresovanej Prevádzkovateľovi.

Článok IV. Používanie cookies

a) Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok 3dinterier.sk, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.

b) Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Nastaviť cookies podľa vašich predstáv môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org

c) Na monitorovanie svojich webových stránok Prevádzkovateľ používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Služba Google Analytics Prevádzkovateľovi poskytuje anonymné štatistické informácie. Spracúva IP adresy a informácie zo súborov „cookie“ použitých na našich webových stránkach, takže vieme, koľko našich stránok bolo zobrazených, počet používateľov, aké prehliadače používajú (môžeme tak naše zdroje zamerať správnym smerom k maximálnej kompatibilite s väčšinou našich používateľov) a v niektorých prípadoch aj z akej krajiny, mesta alebo regiónu prichádzajú. Niektoré IP adresy a informácie zo súborov „cookie“ získané týmto poskytovateľom sú ním spracované mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Potvrdzujeme, že spĺňajú požiadavky EÚ na ochranu osobných údajov.

Ak ste sa rozhodli odmietnuť súbory „cookie“ služby Google Analytics, kliknite na tento odkaz:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

d) Prevádzkovateľa môžete kontaktovať aj prostredníctvom Facebooku – https://www.facebook.com/3dinterier.sk. Účelom spravovania údajov je zdieľanie obsahu webových stránok a prezentácií 3dinterier.sk. Používateľ sa môže prostredníctvom facebookovej stránky Prevádzkovateľa dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách a tiež si prezrieť fotky z vybraných projektov vizualizácie, či samotnej realizácii projektu. Kliknutím na “like” resp. „Páči sa mi“ na facebookovej stránke Pavol Pastorčák – 3dinterier súhlasí Používateľ, aby spoločnosť zavesila na jeho nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Prevádzkovateľ na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Prevádzkovateľ publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas.

Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other.

e) Za účelom prezentácie má Prevádzkovateľ aj svoj profil na sociálnej sieti Pinterest – https://sk.pinterest.com/3dinterier/ a Instagram – https://www.instagram.com/3dinterier.sk/ kde prezentuje najmä fotogalérie 3D vizualizácií projektov, či následne fotografie z realizácií daných projektov. Kliknutím na “sledovať” súhlasíte so zobrazovaním fotografii uverejnených Prevádzkovateľom.

f) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.

g) Webová analytika – Hotjar

Aby sme si vedeli lepšie predstaviť a pochopiť vaše správanie na stránkach 3dinterier.sk a vďaka tomu prispôsobiť jej vzhľad a funkcionalitu pre váš čo najlepší zážitok, využívame službu Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd, Level 2 (St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000 Malta). Vďaka tejto službe vieme zistiť koľko času strávite na ktorej stránke, na ktoré tlačítka ste sa rozhodli kliknúť, ktoré naopak obchádzate. Služba Hotjar využíva Cookies a získava údaje ako: anonymizovaná IP adresa (skrátená o posledné tri čísla),typ zariadenia, veľkosť obrazovky, použitý prehliadač a jazyk v ňom nastavený, krajinu z ktorej sa pripájate. Identifikácia vašej osoby nami alebo poskytovateľom služby Hotjar nie je možná. Tieto údaje sú uchovávané do doby pokiaľ ich nezmažeme, maximálne však po dobu 30 dní.Ak si neželáte, aby sme vďaka vašej návšteve mohli zlepšiť prostredie tejto webstránky, môžete zakázať službe Hotjar zaznamenávať vašu návštevu tu.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch sa môže jednať hlavne o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, poskytnutím údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov, pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, emailom alebo inými komunikačnými prostriedkami.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

 

Článok V. Záverečné ustanovenia

a) Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

b) Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

c) V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

d) Podmienky zverejňovania hodnotení/referencií klientov a najmä fotogalérií jednotlivých projektov na webových stránkach 3dinterier.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby.

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 24. 05. 2018.

Kontakt: info@3dinterier.sk

 

Sledujte náš Instagram

Najnovšie projekty a zákulisie našej práce

398 Príspevky
878 Sledovatelia
Páči Sa Vám Tmavý Dizajn Interiéru? Tu Je Niekoľko Tipov Ako To Nepokaziť.

Tmavá Kuchynská Linka Je Často Spájaná S Mužským Interiérom, No Nemusí To Byť Tak. Tmavé Farby Dodávajú Priestorom Vzhľad Luxusu A Nadčasovosti. Neutrálne Antracitové Či Šedé Odtiene Môžete Ľahko Kombinovať S Čiernou, Hnedou, Bielou, Zlatou Či Medenou.

Pre Tmavo Ladený Interiér Je Dôležité V Prvom Rade Hlavne Správne Osvetlenie:
- Tmavé Plochy Sú Vhodnejšie Pre Priestory S Dostatkom Prirodzeného Svetla
- Vhodné Pre Južne Orientované Časti Domov Alebo Bytov S Dostatočne Veľkými Oknami
- Pri Tmavom Dizajne Si Dajte Záležať Aj Na Dostatku Umelého Osvetlenia
- Keďže Tmavé Farby Pohlcujú Svetlo Tak Je Lepšie Zvoliť Pokojne Aj 500Lm Na Meter Štvorcový
- Využite Možnosti Led Pásov Na Zvýraznenie Tmavých Kútov Či Poličiek
- Pri Výbere Podlahy Choďte Do Svetlejších Odtieňov Ako Je Nábytok
- Vhodné Sú Orechové Či Šedé Dubové Dekory

Vytvoriť Tmavý Interiér Si Vyžaduje Značnú Dávku Predstavivosti A Citu Pre Detaily. Inak To Môže Skončiť Všelijako Len Nie Tak Ako Ste Si Vysnívali.

Chystáte Sa Tento Rok Zariaďovať Svoj Nový Domov? Využite Našu Bezplatnú 30 Minútovú Videokonzultáciu, Počas Ktorej Vám Radi Dáme Nápady A Rady Pre Váš Projekt. Zadarmo A Bez Akýchkoľvek Záväzkov.

Napíšte Nám Alebo Klikajte Na Link V Našom Bio.
Návrh Dizajnu Schodiska V Rámci Riešenia Interiéru Rd V Prešove.
Vopred Daný Tvar Schodiska Podľa Predstáv Majiteľov Sme Dizajnovo Ladili K Zvyšku Interiéru.

Zvolil Sme Prírodné Materiály - Prírodný Dub A Dlažbu V Imitácii Kameňa.
Drevený Obklad Stien Dodáva Priestoru Teplý Nádych A Zútulňuje Celé Schodisko. Zároveň Je To Praktický Povrch Z Hľadiska Čistenia.

Závesné Svietidlo Cameleon Od @Nowodvorski_Lighting_Official Je Doplnené O Zapustené Led Profily, Ktoré Zároveň Slúžia Aj Ako Nočné Osvetlenie.

🤗 Zaujala Vás Naša Práca? Potrebujete Pomôcť S Návrhom Dispozície, Zariadenia Či Kompletného Dizajnu Interiéru? Napíšte Nám Pre Bezplatnú Konzultáciu Alebo Cenovú Ponuku.
Dnešná Piatková Inšpirácia Od Mojej Obľúbenej Dizajnérky @Karinbohn @Houseofbohn 

Krásna A V Našich Končinách Netradičná Kombinácia Matnej Antracitovej So Striebornými Úchytkami A Bielym Mramorom. 😍

Samozrejme Aj Doplnky Robia Svoje...

Tak Čo, Ste Pripravení Začať Tvoriť Svoju Novú Kuchyňu? Napíšte Nám Pre Nezáväznú Cenovú Ponuku.

#Dizajnbytu #Dizajnslovensko #Inspiration #Interierovydizajn #Interierovydizajnslovensko #Interiordesign #Dizajner #Kuchyna
Čerstvý Návrh Praktickej Kuchyne Vo Funkčnom Mužskom Štýle.

Pri Návrh Tejto Kuchyne Sme Stavili Na Overenú Kombináciu Kamienkovej Sivej A Dekoru Pietra Grigia Od F. Egger.
Celkový Dizajn Je Prispôsobený Pôvodnej Dlažbe, Ktorá Sa Už V Priestore Nachádzala.

👷Trochu Sme Sa Museli &Quot;Popasovať&Quot; S Ostrým Uhlom V Ľavom Rohu Miestnosti, Ktorý Sme Nakoniec Vizuálne Priznali A Využili Tak Dostupný Priestor Čo Najviac.

⚫ Tmavá Pracovná Doska A Zástena Dodávajú Priestoru Elegantný Vzhľad.

#Interierovydizajn #Byvanie #Bytovydizajn #Interierovydizajner #Interier #Vizualizacia #Dizajn #Nabytok #Interierovydesign #Kuchyna #Style #Rodinnydom #Dizajninterieru #Navrhinterieru #3Dinterier_Pastorcak #Domov
Ak Ešte Stále Váhate Či Využiť Naše Bezplatné Videokonzultácie, Tak Si Prečítajte Túto Recenziu Od Ingrid👇

&Quot;Absolvovala Som Konzultáciu Cez Videohovor S Pánom Pastorčákom. Mala Som Pôvodne Pripravenú Len Jednu Otázku Ohľadom Zariadenia Nášho Domu, Ale Pán Pavol Bol Veľmi Ochotný A Vyjadril Sa Vlastne Ku Všetkému Čo Videl Na Podkladoch. Mali Sme Sťažené Podmienky, Keďže Mne Sa Pokazil Notebook, Tak Som Bola Pripojená Len Cez Telefón, A Nehovoriac O &Quot;Rodinnej Dráme&Quot; Keď Spadol Náš 2 Ročný Syn. Ale Pán Pavol Bol Super, Zostal Profesionálny Celý Čas A Po Konzultácii Som Na Mail Obdržala Zhrnutie Videohovoru, Jeho Návrhy, Nápady, Cenné Rady.
Jeho Služby Môžem Iba Odporučiť.&Quot;

Ingrid Süll

-- Ďakujeme Za Vynikajúcu Recenziu. 🙏
Aj Takto Môže Vyzerať Spálňa V Paneláku. Nadčasová A Romantická Staroružová Farba, Dubová Masívna Posteľ, Bielo Kašmírový Nábytok...presne Podľa Predstáv Majiteľky. 

#Interierovydizajn #Interier #Dizajn #Byvanie #Navrhinterieru #Nabytok #Interierovydesign #Domov #Bytovydizajn #Dizajner #Vizualizacia #Nabytoknamieru #Navrhyinterierov #Interierovydizajnslovensko #Interierovydesigner #Interierovydizajner
#3Dinterier_Pastorcak #Dizajnbytu #Dizajninterieru #Hlavnaspalna
Teší Nás, Že Sa S Vami Môžeme Podeliť O Takúto Skvelú ⭐Recenziu⭐ Od Barbary:

&Quot;Veľká Spokojnosť. Pri Online Konzultácii Sme Ľahko A Zrorzumitelne Vyriešili, Pre Mna Ťažšie Riešiteľnu Dispozíciu. Bolo Mi Ponúknuté Viac Variant A Bralo Sa Ohľad Na Moje Pripomienky. Komunikácia, Ústretovosť Na 1*, Aj V Budúcnosti Určite Využijem Vaše Služby. Ďakujem.

Barbara Vargová&Quot;

-- Ďakujeme Za Recenziu. 🙏
Predstavujeme Niekoľko Zelených Inšpirácií Pre Váš Nový Domov.

Stále Častejšie Sa Aj Do Našich Interiérov Vracia Farebnosť V Podobe Zelených, Modrých Či Vínových Farieb.
Odvážite Sa Použiť Zelenú Farbu V Interiéri? Ak Sa To Urobí Dobre, Tak S Pomocou Zelenej Farby Dokážete Vytvoriť Vskutku Originálne Priestory.

Nechajte Sa Inšpirovať...

➡️ Zelená Kuchynská Linka Sa Veľmi Dobre Kombinuje S Prírodným Dubom A Bielou Či Čiernou Farbou.

➡️ Zelená Pracovňa Či Domáca Kancelária Je Ideálnym Priestorom Pre Prácu A Relax Zároveň. Zelená Farba Je Považovaná Za Jednu Z Najľahších Farieb Pre Naše Oči, Pretože Uvoľňuje Očné Svaly.

➡️ Zelené Zádverie Je Niečo Čo Ohromí Každú Návštevu.

Ste Pripravení Na Zelený Domov? Kontaktujte Nás A Radi Vám S Návrhom Pomôžeme. Nezáväznú Cenovú Ponuku Vám Vypracujeme Aj Len Na Základe Pôdorysu.

#Interierovydizajn #Navrhyinterierov #Byvanie #Interierovydizajnslovensko #Midjourneyai #Domov #Bytovydizajn #Nabytoknamieru #Interierovydesigner #Dizajner #Dizajninterieru #Dizajnbytu #Kuchyna #Style #Interiordesign #Inspiration #Creativedesign #Interiorstyle
Chcete Upraviť Svoj Domov, Ale Neviete Čo Vás Na Tejto Ceste Čaká?
Pripravili Sme Pre Vás Článok, Ktorý Vám Pomôže Pochopiť Ako Prebieha Celý Proces Interiérového Dizajnu Od Začiatku Až Po Koniec.
Začína To Dôležitými Úvodnými Konzultáciami, Návrhmi A Úpravami A Končí Detailnou Vizualizáciou A Výkresovou Dokumentáciou.

V Článku Sa Pozrieme Na 7 Dôležitých Krokov, Ktoré Vás Čakajú Na Tejto Vzrušujúcej Ceste Za Novým Domovom.

📖 Celý Článok Si Môžete Prečítať Na Tomto Odkaze(Skopírujte Odkaz Nižšie), Alebo Si Rovno Kliknite Na Odkaz V Našom Profile.⬇️

Https://3Dinterier.sk/7-Krokov-Proces-Interieroveho-Dizajnu/
Ďalšia Pozitívna Recenzia Na Naše Služby Prišla Od Kláry:

&Quot;Veľmi Dobrá Spolupráca Počas Online Konzultácie, Pri Ktorej Vznikla Aktívna Diskusia, Kde Sme Sa Priebežne Dopĺňali V Pripomienkách A Návrhoch, Ktoré P. Pastorčák Výborne Spracoval Do Návrhu, Ktorý Určite (Pozitívne) Zamiešal Kartami V Našich Plánoch S Prerábkou Interiéru.&Quot;

Klára Marcinková

--Ďakujeme 🙏